Statut

Przed podaniem całej treści statutu warto zacytować jego wybrane fragmenty poniżej.


§5

„… Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków. …”

Cele Związku (wyciąg z Rozdziału II):

Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu:

§6

 1. integrowania i aktywizowania emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego;
 2. reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Prawa i obowiązki członków Związku (wyciąg z Rozdziału III):

§11

 1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Związku z wyjątkiem osób, o których mowa w § 9 pkt 3 Statutu;
  2. uczestniczyć w pracach Związku i przedstawiać wnioski;
  3. korzystać z urządzeń i pomocy Związku;
 2. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w pracach Związku i przedstawiania wniosków.
 3. Członkowie honorowi Związku mają prawo do zwolnienia na swoje życzenie z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§12

Członkowie Związku są obowiązani:

  1. zwyczajni:
   1. stosować się do postanowień Statutu, uchwał, regulaminów, instrukcji i zarządzeń władz Związku;
   2. dbać o dobre imię Związku;
   3. opłacać regularnie składki członkowskie i uczestniczyć w działalności Związku;
  2. wspierający:
   1. propagować cele statutowe Związku;
   2. regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń.

 

Program do przeglądania i czytania plików PDF można pobrać ze strony Adobe.com

Źródło statutu to strona pzerii.org.


Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w biurach kół do których adres i numer telefonu podane są w zakładce Kontakt oraz z zacytowanych fragmentów Statutu na tej stronie, a także na podstronie Korzyści bycia członkiem PZERI.


Reklamy